Portada • Start Page >> Millorar la cooperació Nord-Sud a través del compromís entre la universitat i la comunitat • La Comunitat Internacional i les Xarxes Universitàries
redes.png

N. 9 • 2011

Budd Hall, University of Victoria, Canadá • Editor invitado • Guest Editor • Editor Convidado • Editor invitado Emilio Lucio Villegas Ramos, Universidad de Sevilla • Editor
Arte • Art • Santiago Sancho Gómez
N. 9 Portada • Start Page
Rizoma freireano 9. Asociaciones de Investigación Comunidad- Universidad • Budd L. Hall, Emilio Lucio-Villegas
Rhizome freirean 9. Community-University Research Partnerships • Budd L. Hall, Emilio Lucio-Villegas
Rizoma freireà 9. Associacions de Recerca Comunitat-Universitat • Budd L. Hall, Emilio Lucio-Villegas
Artículos • Articles
Towards A Knowledge Democracy Movement: Contemporary Trends in Community-University Research Partnerships • Budd L. Hall
Community university partnership research in practice at the University of Brighton, England: Processes and Pitfalls • Juliet Millican and Angie Hart
Re-building Community-University Partnerships: Major Challenges in the Global South • Sonali Mukherjee, Rajesh Tandon
Reconstrucción de las colaboraciones entre comunidad y universidad: principales retos del sur global • Sonali Mukherjee, Rajesh Tandon
Reconstrucció de les col·laboracions entre comunitat i universitat: principals reptes del sud global • Sonali Mukherjee, Rajesh Tandon
Community-university research partnership structures: Approaches to understanding their impact • Nirmala Lall
Estructuras de investigación colaborativa comunidad-universidad: aproximación a su posible impacto • Nirmala Lall
Estructures de recerca col·laborativa comunitat-universitat: aproximació al seu possible impacte • Nirmala Lall
Poemas • Poems
Surf On Pauli–o, Surf on little Paulo • Budd L. Hall
Community is our only insurance • La comunitat, la nostra única garantia • La comunidad, nuestra única garantía • Peter Levesque
Sparks not Flowers • Nanci Lee
Swarm of Starlings • Nanci Lee
Documental • Documentary
Desarrollando una investigación comunitaria
Developing a Community Research Agenda
Desenvolupant una recerca comunitària
Documento • Document
Enhancing North-South Cooperation in Community-University Engagement •International Community and University Networks
Mejorar la cooperación Norte­Sur a través del compromiso entre la universidad y la comunidad • La Comunidad Internacional y las Redes Universitarias
Reforçar a Cooperação Norte-Sul no Engajamento Universidade-Comunidade • A Comunidade Internacional e as Redes de Universidade
Millorar la cooperació Nord-Sud a través del compromís entre la universitat i la comunitat • La Comunitat Internacional i les Xarxes Universitàries
Imprimir E-mail

Millorar la cooperació Nord-Sud a través del compromís entre la universitat i la comunitat

pdf

Nosaltres, la comunitat internacional i les xarxes universitàries que representem diversos milers d'universitats, organismes professionals i organitzacions de la societat civil:

 • Centre Bolivià d'Estudis Multidisciplinaris,
 • Xarxa d'Extensió Universitària i Compromís de l'Associació d’Universitats de la Commonwealth (ACU),
 • Aliança Global per a la Investigació Compromesa amb la Comunitat
  (GACER), la
 • Global University Network for Innovation (GUNI)
 • Xarxa Living Knowledge,
 • Observatori PASCAL,
 • Societat per a la Investigació Participativa a Àsia i
 • Xarxa Talloires

Havent celebrat el 23 de setembre de 2010 un diàleg global sobre la cooperació Nord-Sud en el marc del compromís entre la universitat i la comunitat.

Preocupats profundament pels reptes relacionats amb qüestions complexes de naturalesa econòmica, de justícia social, medicosanitària, cultural, mediambiental i de sostenibilitat a les quals ens enfrontem a escala local, nacional i mundial.

Tenint en compte el creixent interés que desperta en els cercles de l'educació superior de tot el món la importància de l'expansió d'estructures, pràctiques i polítiques que reforcen el compromís entre la universitat i la comunitat. Respectant les declaracions de principis realitzades anteriorment per cadascuna de les nostres xarxes.

Conscients que, encara que hi ha alguns exemples certament innovadors d’associacions entre la universitat i la comunitat en gran part del món, continua existint un important desequilibri pel que fa als recursos destinats a enfortir les associacions de coneixement estratègic, especialment entre poblacions vulnerables i entre els països més pobres del Sud.

Recolzats per l'evidència que la creació conjunta de coneixement, així com l’ús i l’intercanvi d'aquest coneixement mitjançant el compromís dels estudiants i acadèmics amb les institucions d'educació superior i els socis de la comunitat, resulten decisius per a enfrontar-nos als reptes actuals.

Reconeixent que el coneixement sorgeix en múltiples espais, com la universitat, la comunitat, el sector privat, les organitzacions de la societat civil, les agències governamentals, les organitzacions internacionals i els moviments socials.

Respectant els sistemes de coneixement indígena i d’altres formes de saber i de ser.

Entenent el compromís entre la universitat i la comunitat com la col·laboració respectuosa i sincera entre les institucions d'educació superior i les comunitats on s'engloben (a escala local, regional / estatal, nacional i mundial) per a un intercanvi de coneixements i recursos beneficiós per ambdues parts i que es produeix en un context de associació democràtica i de reciprocitat.

Per tot això, destaquem els següents principis en la nostra crida a l'acció:

 1. Totes les institucions d'educació superior manifesten el seu compromís estratègic i genuí pel que fa al compromís amb la comunitat, la rellevància social de la investigació i l'educació, i la responsabilitat social com a principi fonamental.
 2. Les activitats de compromís amb la comunitat s'han de basar en la comunicació bilateral i recolzar-se en els valors d'inclusió, respecte mutu, integritat, llibertat i presa democràtica de decisions.
 3. Reconeixem i recolzem les aportacions realitzades pels socis de la comunitat en la creació, unilateral o conjunta, de coneixement.
 4. Els acadèmics, els investigadors, els estudiants, els professionals, les comunitats i les xarxes que els engloben han de rebre la formació i el suport adequats per a desenvolupar la seua capacitat de participació en activitats de compromís públic.
 5. Els acadèmics, els investigadors, els estudiants, els professionals, les comunitats i les xarxes que els engloben han de rebre reconeixement i ser valorats per la seua implicació amb el compromís públic.
 6. Amb l'objectiu d'assolir les metes globals i superar els reptes relatius a l’equitat mundial a què es refereixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni i d’altres declaracions similars, cal fomentar la inversió en el desenvolupament de capacitats que permeten establir compromisos entre la universitat i la comunitat, especialment en el Sud, prestant una atenció especial a les poblacions vulnerables i als països més pobres.
 7. En comptes d'usar sistemes de classificació mundial de les institucions d'educació superior que sovint resulten inapropiats per a fomentar les pràctiques de compromís social, donem suport a l'ús de sistemes d'avaluació com el Sistema Alternatiu d'Avaluació Universitària (establert en col·laboració amb la Universitat de Nacions Unides) com a eines que cal desenvolupar.

Creiem que el potencial transformador de les organitzacions comunitàries i les institucions d'educació superior es beneficia de la combinació del nostre coneixement col·lectiu, les nostres connexions globals, les nostres habilitats i els nostres recursos per a enfrontar-nos a la multitud de reptes socials, econòmics, culturals, medicosanitaris i mediambientals del nostre entorn.


Traducció: Joaquin Martínez Ortiz