Imprimir
Rizoma freireano • Rhizome freirean - n. 22 • 2017 • Instituto Paulo Freire de España

Ira Shor, “Making Freire’s First ‘Talking Book’: A Pedagogy for Liberation, 1983-1986

Ira Shor, City University of NY Graduate Center

pdf